briggs_0417

family on the beach having photo taken

Family Portrait on the Oregon Coast